A HM Katolikus Tábori Püspökség felhívása

Tisztelt Katonák, Honvédelmi Alkalmazottak, Kormánytisztviselők!

Ahogy azt március 19-én kértük, mondjunk együttes fohászt a kialakult veszélyhelyzetben.

Bár közösségekben nem tudunk imádkozni a mostani körülmények miatt, de egyénileg vagy családtagjainkkal igen. Arra hívunk tehát továbbra is mindenkit – aki ezt megteheti és szolgálata megengedi –, hogy április 03-tól április 10-ig csatlakozzzon hozzánk, hogy mindennap, este 21.00 órakor együtt tudjunk fohászkodni.

Olvassuk el – vagy a családban hangosan föl – az alább található részletet a Szentírásból és mondjuk el – családban közösen – az imádságot.

Az áhítat követhető a Katolikus Tábori Püspökség Facebook-oldalán.

Eddigi esti imáink itt találhatók:

Mint Krisztus tanítványai és követői mutassuk meg ezekben az esténkénti egy időben végzett imádságokban, hogy mind jobban szeretnénk a Mennyei Atya gondviselésébe kapaszkodni. Ezek a látványosság nélküli percek segítsenek bennünket, hogy hűséges szolgái legyünk Istennek és így maradandóan segíthessük egymást.

Részlet Szent János evangéliumából

(8. fejezet 1-12. vers)

Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. Korán reggel ismét megjelent a templomban, ahol az egész nép köréje sereglett. Leült, és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok odavittek hozzá egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és azt mondták Jézusnak: »Mester! Ezt az asszonyt házasságtörésen kapták. Mózes a törvényben azt parancsolta nekünk, hogy az ilyeneket meg kell kövezni. Te ugyan mit mondasz?« Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és hogy bevádolhassák. Jézus azonban lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor azok tovább faggatták őt, fölegyenesedett, és azt mondta nekik: »Aki közületek bűn nélkül van, az vessen rá először követ.« Aztán újra lehajolt, és írt a földre. Azok pedig ennek hallatára egymás után elmentek, kezdve a véneken, s ő egyedül maradt a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett, és azt mondta neki: »Asszony, hol vannak ők? Senki sem ítélt el téged?« Az erre így szólt: »Senki, Uram!« Jézus ekkor azt mondta neki: »Én sem ítéllek el. Menj, és többé már ne vétkezzél!«

Jézus ismét megszólalt, és azt mondta nekik: »Én vagyok a világ világossága. Aki követ engem, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága.«

Imádság

Hozzád fordulunk Szentháromság, Egy Isten; Atya és Fiú és Szentlélek!

Kérünk, Urunk, adj nekünk továbbra is erőt ebben az áhítatban, hogy fohászainkat rendíthetetlen hittel, állhatatos akarattal és bátor reménységgel tudjuk eléd hozni!

Imádságunk első szava most is a bűnbánat fohásza: kérünk, bocsásd meg a gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövetett vétkeinket! Teljes szívünkből bánjuk minden bűnünket, mert téged, végtelenül jó és szeretetre méltó Istenünket megbántottunk. Ígérjük, hogy kegyelmed segítségével a jóra törekszünk, és a bűnt, valamint a bűnre vezető alkalmakat elkerüljük. Bizalommal fordulunk hozzád, s bár bűneink miatt haragodat bizton kiérdemeltük, választottaid előtt magadat mindenkor hosszan tűrő és nagy irgalmú Istennek mutattad, aki mindig kész a megbocsátásra, s aki nem a bűnös halálát akarod, hanem hogy megtérjen, és éljen.

Mennyei Atyánk, reménnyel a szívünkben szeretnénk neked hálát adni ma este is, amikor ismételten gondviselésedbe kapaszkodva fohászkodunk hozzád.  Kérünk, erősítsd meg hitünket, hogy a mostani próbatételek ne keserítsenek el bennünket, s bizalommal tudjunk a jövő felé tekinteni! Kegyelmeid által éleszd föl bennünk a bátorságot, hogy a segítő szeretet eszközei lehessünk családtagjaink, munkatársaink, bajtársaink, és felebarátaink számára!

 Urunk, Jézus Krisztus, te, aki minden emberi nyomorúság orvosa vagy, adj továbbra is erőt és egészséget, mindazoknak, akik élen járnak a mostani járvánnyal vívott küzdelemben! Segítsd a tudomány szakembereit, a kutatókat, az orvosokat, az ápolókat, a beteggondozókat és mindazokat, akik a gyógyító szolgálatban fáradhatatlanul az emberiség javért végzik áldozatos munkájukat!

Szentlélek Úristen, Jó tanács és Bölcsesség Lelke, sugallataid által segítsd a nemzetek és népek vezetőit, hogy megfelelő óvintézkedéseket hozva elő tudják segíteni a járvány leküzdését!

Urunk, fogadd be országodba mindazokat, aki a járvány okozta betegségben hunytak el, és irgalmas jóságodat mutasd meg minden megholtnak, akinek hitét egyedül te ismerted! Nyisd meg nekik, házadnak kapuját, hogy örökké ünnepelhessenek téged a mennyei hazában!

Oltalmazó jóságoddal áldd meg a betegséggel küszködőket, hogy megpróbáltatásaikban is érezzék irgalmas közelségedet!

Hálát adunk neked mindazokért, akik áldozatos munkájukkal, elkötelezett szolgálatukkal, mindennapi tevékenységükkel megteremtik számunkra az emberi élet fönntartásának feltételeit, és helytálló hűséggel végzik feladataikat.

Kérünk Urunk, segíts bennünket továbbra is, hogy le tudjuk győzni aggodalmaskodó félelmeinket, gyötrő szorongásainkat, tehetetlenségeink türelmetlenségét.

Fölborult életünk mostani megpróbáltatásaiban egyre erősebben érezzük törékeny létünk megsebzettségét. Kérünk, segíts, hogy beléd vetett hitünk által, úrrá tudjunk lenni gyöngeségeinkből fakadó hibáinkon, és megújulhasson az életünk!   

Adj nekünk eleven, helytálló, bátor hitet, hogy a remélt békés jövőben a te akaratod szerint tudjunk élni és odaadó lélekkel szolgáljunk téged. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Címkék